Kontakt

Misje i cele

Funkcje i zadania Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Kielcach

1. Do zakresu działania RCIT w szczególności należy:
- pozyskiwanie, przetwarzanie i udzielanie kompleksowej informacji turystycznej obejmującej teren Województwa Świętokrzyskiego, wśród mieszkańców regionu, na terenie Polski i za granicą,
- współpraca z krajową siecią Informacji Turystycznej oraz Polskimi Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą,
- współpraca z lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi mediami, współpraca  z autorami i wydawcami przewodników w promowaniu walorów turystycznych i kulturowych Miasta Kielce, Powiatu Kieleckiego oraz Województwa Świętokrzyskiego,
- przygotowywanie wydawnictw z zakresu turystyki, kultury, sportu i rekreacji na potrzeby własne,
- udział w tworzeniu i prowadzeniu internetowego Cyfrowego Systemu Informacji Turystycznej Woj. Świętokrzyskiego oraz innych systemów cyfrowej informacji i promocji turystycznej,
- współpraca z samorządem województwa oraz z samorządami powiatowymi, miejskimi i gminnymi Województwa Świętokrzyskiego w zakresie informacji i promocji turystycznej,
- utrzymywanie stałej współpracy z biurami podróży, organizacjami turystycznymi, instytucjami kultury oraz innymi organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia regionalnego produktu turystycznego dla turystów krajowych i zagranicznych,
- współpraca z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Stowarzyszeniami Agroturystycznymi w zakresie promocji ofert gospodarstw agroturystycznych oraz wypoczynku na wsi,
- współpraca z uczelniami wyższymi w szczególności o profilu turystycznym,
- stałe poradnictwo turystyczne,
- pośrednictwo w usługach turystycznych,
- pozyskiwanie i sprzedaż wydawnictw turystycznych, pamiątek regionalnych, gadżetów z zastrzeżeniem, że sprzedaż ta nie jest prowadzona w celu osiągnięcia zysku lecz na zasadzie  odpłatnej działalności statutowej, 
- inicjowanie szkoleń i kursów mających na celu podnoszenie kwalifikacji własnej kadry oraz informatorów turystycznych pracujących w ramach Systemu Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
- wspieranie i współorganizowanie imprez i konkursów turystycznych.

2. Ponadto do zakresu działalności RCIT należy:


Stworzenie i rozwój analogowej płaszczyzny Systemu IT, w tym:

- organizowanie, integrowanie i koordynacja jednostek świadczących usługi Informacji Turystycznej w tym Centrów i Punktów IT,
- analiza sprawozdań przygotowywanych przez jednostki IT według określanego przez ROTWŚ wzoru,
- prowadzenie działań mających na celu rozwój sieci jednostek IT w regionie,
- zawieranie umów regulujących zasady współpracy z Centrami i Punktami IT oraz administratorami lokalnymi i użytkownikami,
- prowadzenie procesu kategoryzacji Centrów i Punktów IT (z Radą Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Radą Programową RCIT),
- prowadzenie ewidencji publikacji promocyjno-informacyjnych (istniejących i planowanych),
- pomoc merytoryczna w tworzeniu publikacji oraz opiniowanie nowo powstających wydawnictw promujących region,
- pomoc merytoryczna w znakowaniu atrakcji turystycznych,
- udostępnianie logo Systemu Informacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
- analizowanie ankiet zbieranych przez CIT-y i PIT-y, dotyczących jakości świadczonych przez nie usług, 
- dbanie o wysoki poziom i jakość świadczonych usług przez sieć Centrów i Punktów IT w regionie.

Stworzenie i rozwój cyfrowej płaszczyzny Systemu IT, w tym:
- zarządzanie i rozwój regionalnego portalu turystycznego www.swietokrzyskie.travel w co najmniej 4 wersjach językowych oraz jego integracja z bazą informacyjną Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach Systemu ISIT i portalami lokalnymi,
- zawieranie umów o współpracy z administratorami lokalnymi i użytkownikami,
- koordynacja współpracy z administratorami regionalnymi i użytkownikami (CIT i PIT),
- wypracowanie zasad współpracy między jednostkami Informacji Turystycznej w warstwie cyfrowej,
- wypracowanie zasad przekazywania i gromadzenia danych cyfrowych,
- wdrożenie Regionalnej Karty Turystycznej,
- przygotowywanie materiałów multimedialnych.                        

Efektywne zarządzanie Systemem IT, w tym:
- opracowanie i wdrożenie regionalnego systemu kategoryzacji jednostek świadczących usługi IT,
- wdrożenie Systemu Identyfikacji Wizualnej  – stworzenie jednolitego oznakowania, identyfikacji wizualnej jednostek IT w regionie w ramach systemu,
- podnoszenie profesjonalizmu i kwalifikacji kadr Informacji Turystycznej – stworzenie Systemu,
- inicjowanie szkoleń dla pracowników jednostek IT skupionych w ramach Systemu,
- podejmowanie działań zapewniających wysoki poziom świadczonych usług
- badanie poziomu satysfakcji odbiorców usług świadczonych przez System Informacji Turystycznej województwa świętokrzyskiego.