Kontakt

Regulamin serwisu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

SWIETOKRZYSKIE.TRAVEL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Serwis swietokrzyskie.travel działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.    Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.swietokrzyskie.travel, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3.    Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu swietokrzyskie.travel zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
4.    Serwis swietokrzyskie.travel dostarcza przestrzeni Usługobiorcom do zapoznania się z wizytówkami obiektów prezentowanymi w Serwisie oraz dodanie opinii w zakładce „Gdzie spać”, „Gdzie zjeść", "Jak spędzić czas", „Wydarzenia" oraz dokonania Rezerwacji na przejazd autobusem turystycznym.
5.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
5.1.    ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
5.2.    ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
5.3.    ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
5.4.    ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
5.5.    oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2


DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1.    REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
2.    SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.swietokrzyskie.travel.
3.    USŁUGODAWCA – REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098045, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza 78 lok. IVP/2, 25-501 Kielce, NIP: 9591541978 REGON: 292656257, adres poczty elektronicznej (e-mail): informacja@swietokrzyskie.travel
4.    USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
5.    USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
6.    KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.    NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
8.    SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących obiektów.
9.    WYSZUKIWARKA – Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych obiektów na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
10.    FORMULARZ REZERWACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.swietokrzyskie.travel umożliwiający złożenie Rezerwacji na Usługę.
11.    USŁUGA – bezpłatna usługa przewozu osób autobusem turystycznym świadczona przez U.P.O. i T. MISZTOUR Misztal Stanisław wpisanym do rejestru CEDIG, NIP: 9590825544 będąca przedmiotem Umowy Rezerwacji między Usługobiorcą a Usługodawcą.
12.    UMOWA REZERWACJI – umowa zawarta między Usługobiorcą, a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu.
13.    REZERWACJA - oświadczenie woli Usługobiorcy stanowiące ofertę zawarcia Umowy Rezerwacji z Usługodawcą.

 

§ 3


RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
1.1.    Newsletter,
1.2.    System Opinii,
1.3.    Wyszukiwarka.
1.4.    Formularz Rezerwacji.
2.    Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3.    Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Serwisu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 4


WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
2.1.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Systemu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia opinii albo zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
a)    opinie i informacje o obiektach mogą opierać się jedynie na osobistych doświadczeniach Usługobiorcy,
b)    niedozwolone jest zamieszczanie w opiniach treści reklamowych, marketingowych lub odnoszących się do tzw. lokowania produktu, jak również umieszczanie w opiniach linków do stron internetowych,
c)    niedozwolone są próby manipulacji opiniami, informacjami i ocenami,
d)    niedozwolone jest umieszczanie opinii i komentarzy, które są niezgodne ze stanem faktycznym,
e)    opinie nie mogą naruszać Regulaminu, przepisów prawa, dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej,
2.3.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą z zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
2.4.    umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu dokonania Rezerwacji w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dokonania Rezerwacji albo zaprzestania jej dokonywania przez Usługobiorcę.
3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
3.1.    komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2.    dostęp do poczty elektronicznej,
3.3.    przeglądarka internetowa,
3.4.    włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
4.    Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5.    Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6.    Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
7.    Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia danej opinii z Serwisu, informując jednocześnie o tym fakcie danego Usługobiorcę, w przypadku, gdy Usługodawca powziął wiedzę, uzasadnione podejrzenie lub stosowną informację urzędową, że Usługobiorca dokonał naruszenia, usiłowania naruszenia, obejścia lub próby obejścia powszechnie obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności działał lub usiłował działać na szkodę innych Usługobiorców lub osób trzecich.
8.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.
 

§ 5


INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI ORAZ JEJ REZERWOWANIA

1.    Serwis www.swietokrzysie.travel umożliwia Usługobiorcom rezerwowanie miejsc w autobusie turystycznym kursującym po terytorium województwa świętokrzyskiego za pośrednictwem sieci Internet.
2.    Informacje znajdujące się na stronach internetowych Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Usługobiorca, dokonując Rezerwacji, składa ofertę Rezerwacji określonej Usługi na warunkach podanych w jej opisie.
3.    Usługa przewozu osób autobusem turystycznym jest bezpłatna.
4.    Rezerwacji można dokonywać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Rezerwacji (Serwis www.swietokrzyskie.travel) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
5.    Warunkiem dokonania Rezerwacji w Serwisie przez Usługobiorcę jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie dokonywania Rezerwacji.
6.    Liczba miejsc dostępnych w autobusie turystycznym jest ograniczona. Rezerwacje na Usługę będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania dostępnych miejsc.
7.    Lista pasażerów na dany kurs zamykana jest na 30 minut przed odjazdem autobusu lub w chwili wyczerpania wszystkich dostępnych miejsc.
8.    Pasażer ma obowiązek przybycia na przystanek początkowy 15 minut przed planowaną godziną odjazdu autobusu.
9.    Pasażer uprawiony jest do zabrania ze sobą drobnego bagażu (np. małego plecaka, torebki).
10.    W autobusie obowiązuje zakaz przewożenia rowerów.
11.    Jeden Usługobiorca może zarezerwować maksymalnie 5 biletów na Usługę.
12.    Aktualny rozkład tras i kursów autobusu dostępny jest w zakładce www.swietokrzyskie.travel/bus/rezerwacje
13.    Serwis oraz Usługodawca nie świadczą Usługi prezentowanej w Serwisie.
14.    Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcą a przewoźnikiem, wynikających oraz bezpośrednio związanych z dokonanymi Rezerwacjami.
15.    Usługobiorca oraz przewoźnik odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.

 

§ 6


ZAWARCIE UMOWY REZERWACJI

1.    Do zawarcia Umowy Rezerwacji, niezbędne jest wcześniejsze dokonanie przez Usługobiorcę Rezerwacji udostępnionym przez Usługodawcę sposobem, zgodnie z § 5 pkt 4 oraz 5.
2.    Usługodawca w celu skutecznego zarezerwowania Usługi ma obowiązek:
2.1.    wypełnić Formularz Rejestracji tj. wybrać trasę, kurs i ilość rezerwowanych miejsc (max. 5) oraz podać imię, nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu osoby dokonującej Rezerwacji,
2.2.    potwierdzić Rezerwację poprzez kliknięcie w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę do Usługobiorcy w mailu potwierdzającym otrzymanie Rezerwacji.
3.    Po dokonaniu Rezerwacji Usługodawca niezwłocznie potwierdza jej otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Rezerwacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy Usługobiorcy podany w Formularzu Rezerwacji.
4.    Mailowe potwierdzenie dokonania Rezerwacji zawiera:
4.1.    potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Rezerwacji,
4.2.    link do potwierdzenia Rezerwacji oraz
4.3.    niniejszy Regulamin.
5.    Z chwilą potwierdzenia Rezerwacji przez Usługobiorcę poprzez kliknięcie w link aktywacyjny znajdujący się w mailu przesłanym przez Usługodawcę, zostaje zawarta Umowa Rezerwacji między Usługobiorcą, a Usługodawcą.
6.    Usługobiorca może anulować dokonaną wcześniej Rezerwację. W celu anulowania Rezerwacji Usługobiorca musi kliknąć w link przesłany do niego na skrzynkę mailową przez Usługodawcę.
7.    W przypadku podania przez Usługobiorcę błędnych danych przy dokonywaniu Rezerwacji, należy wysłać  prośbę o poprawienie lub edycję danych na adres: autokarturystyczny@swietokrzyskie.travel W wiadomości mailowej, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca ma obowiązek podać adres mailowy, z którego została dokonana Rezerwacja, wybraną trasę przejazdu, kurs oraz wskazać poprawne dane.
8.    Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za nie otrzymanie wiadomości email z linkiem do potwierdznia przez Usługobiorcę, które mogą być spowodowane różnymi problemami z pocztą lub konfiguracją serwera po stronie Usługobiorcy.

 

§ 7


REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@swietokrzyskie.travel
2.    W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3.    Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4.    Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 8


WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
1.1.    wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (Newsletter),
1.2.    Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: informacja@swietokrzyskie.travel
1.3.    Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4.    wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
2.    Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 9


WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.    Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem swietokrzyskie.travel korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 oraz elementów zamieszczanych przez Usługobiorców, wykorzystywanych przez Usługodawcę na zasadzie licencji, przeniesienia majątkowych praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000098045, miejsce siedziby oraz adres do doręczeń: ul. Henryka Sienkiewicza 78 lok. IVP/2, 25-501 Kielce, NIP: 9591541978 REGON: 292656257. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony swietokrzyskie.travel bez zgody Usługodawcy.
2.    Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony swietokrzyskie.travel stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3.    Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem swietokrzyskie.travel należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem swietokrzyskie.travel użyte są w celach informacyjnych.

 

§ 10


ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Usługobiorców.
2.    Usługobiorcy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
3.    Usługodawca ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców niezgodnie z celami Serwisu.
4.    Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Usługobiorców o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
5.    Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
5.1    za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu,
5.2    za szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej, w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
5.3    za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
5.4    za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
5.5    za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
5.6    za niemożność wejścia do Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami.

 

§ 11


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2.    W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3.    Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
4.    Wszelkie spory między Serwisem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
5.    Sądowe rozstrzyganie sporów:
5.1.    ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
5.2.    ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
6.    Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
7.    Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.