Laureat Grand Prix
Festiwalu "Złote Formaty" 2010

z

Konkurs na projekt logotypu

2010.01.22
Rozmiar tekstu:A-A+

 

REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
UL. ŚCIEGIENNEGO 2
25-033 KIELCE

Ogłasza konkurs na projekt LOGOTYPU promującego

„Szlak Archeo – Geologiczny” 


 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.    Przedmiotem Konkursu jest wykonanie najlepszego (najciekawszego) logotypu dla Szlaku Archeo – Geologicznego" tj. dzieła w rozumieniu art.921 kc.

2.    PROJEKT LOGOTYPU MUSI NAWIĄZYWAĆ DO WIZERUNKU TETRAPODA -  pierwszego czworonoga którego ślady odkryte zostały w Zachełmiu w woj. świętokrzyskim.

3.    Niniejszy regulamin określa szczegółowe warunki konkursu na stworzenie logotypu promującego Szlak Archeo - Geologiczny

4.    Organizatorem Konkursu jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (zwana później ROTWŚ) z siedzibą w Kielcach, ul. Ściegiennego 2, (Wojewódzki Dom Kultury), 25 – 033 Kielce.

5.    Ocena, które dzieła są najlepsze i zasługują na nagrodę, należy wyłącznie do powołanej w tym celu Komisji Konkursowej.

6.    Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach internetowych www.swietokrzyskie.travel; www.kielce.gazeta.pl; www.strefabiznesu.echodnia.eu oraz w siedzibie Organizatora konkursu.


                                                                          UCZESTNICY KONKURSU7.     W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna i prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosi swój udział zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

8.     Z udziału w Konkursie wyklucza się:
 Członków Komisji Konkursowej, o których mowa poniżej;

9.     W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik musi wykonać i zgłosić do Organizatora: projekt logotypu promującego „Szlak Archeo – Geologiczny”, spełniający wymogi określone w niniejszym Regulaminie.

10.   Logo powinno być zapisane w postaci wektorowej w wybranym formacie: EPS, PDF, Al., CDR oraz dodatkowo w formacie tiff w rozdzielczości 300 dpi. Preferowany rozmiar obrazka to 5 cm x 5 cm (lub zbliżony).Projekt nie musi mieć formy kwadratu.

11.    Logo Szlaku powinno być przedstawione w kolorach oraz w postaci jednokolorowej (kolor brązowy) z użyciem białego tła.

Przykład logotypu w jednym kolorze na białym tle:
12.    Projekty należy podpisać pierwszą literą imienia i nazwiska autora (oraz dowolną czterocyfrową liczbą z rozszerzeniem .tif, np. XY0123.tif. Liczba ta jest godłem pracy. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi mieć inne godło.
Na jednej płycie CD można zapisać tylko jeden projekt. Jeżeli autor wykona więcej niż jedną pracę, każda z nich musi zostać nagrana na osobnej płycie i opatrzona osobnym godłem oraz każda powinna być również dostarczona jako wydruk.

13.    Na każdej płycie CD należy napisać to samo godło, którym nazwany został zapisany na niej dokument. Na płycie oprócz godła nie można umieszczać żadnych dodatkowych uwag i adnotacji. Do każdej płyty należy dołączyć zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą wypełnioną i odręcznie podpisaną kartę zgłoszenia ( w załączniku na dole strony). W wypadku pracy zbiorowej każdy ze współautorów wypełnia osobny formularz.

14.    Płyty CD lub DVD, wydruk wraz z dołączonymi kartami zgłoszenia oraz podpisanymi oświadczeniami w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „ Konkurs na logo promujące „Szlak Arche – Geologiczny”, należy składać do dnia 26 lutego do godz. 15.00 w siedzibie organizatora konkursu, tj. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego (Budynek Wojewódzkiego Domu Kultury), Ul. Ściegiennego 2/32, 25 – 033 Kielce

15.     Każdy Uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 projekty.

16.    Każdy Uczestnik zapewnia, że Prace wykonane w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie będą całkowicie oryginalne, a w szczególności nie będą stanowić opracowań i nie zostaną w nich wykorzystane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim, a na których użycie Uczestnik nie ma zgody.
Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich z tytułu wykorzystania Prac.

17.    Każdy Uczestnik zapewnia, że jest autorem Pracy zgłoszonej przez niego do Konkursu, jak również, że przysługuje mu pełnia praw do takiej Pracy, a w szczególności, że przysługuje mu całość praw autorskich do Pracy.

18.    W Konkursie będą oceniane Prace, które Organizator otrzymał w okresie do 26 lutego 2010 r. (do godziny 15:00 włącznie).

19.    Organizator ma prawo odrzucić zgłoszoną Pracę, jeżeli nie spełnia ona warunków określonych w niniejszym Regulaminie, a w szczególności, jeżeli zawiera ona treści naruszające przepisy prawa lub dobre obyczaje, lub jeżeli nie została otrzymana przez Organizatora w terminie określonym w pkt. 18 Regulaminu.


                                                         OCENA PRAC ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW


Wszystkie Prace spełniające wymogi i zgłoszone zgodnie z Regulaminem zostaną poddane głosowaniu na stronach internetowych organizatora konkursu – ROTWŚ – www.swietokrzyskie.travel oraz na stronach redakcji Gazety Wyborczej www.kielce.gazeta.pl  i Echa Dnia www.strefabiznesu.echodnia.eu. Wyniki głosowania zostaną zebrane z wyżej wymienionych stron, a następnie podsumowane. Na podstawie głosowania wyłonionych zostanie 10 logotypów, które uzyskały najwyższą ilość głosów, a spośród których komisja konkursowa w poniższym składzie wyłoni jeden najlepszy projekt.

Skład Komisji konkursowej:

1.    Michael Fleischer
2.    Jacek Kowalczyk
3.    Elżbieta Czajkowska
4.    Małgorzata Wilk - Grzywna
5.    Robert Jaworski
6.    Piotr Mrugała
7.    Jarosław Panek
8.    Janusz Kędracki
9.    Leszek Kumański
10.    Piotr Szrek
11.    Grzegorz Niedźwiedzki


20.     Wyniki głosowania pierwszej tury podane zostaną na stronach internetowych Organizatora i Redakcji Echa Dnia oraz Gazety Wyborczej do dnia 17 marca 2010 r.

21.    Ogłoszenie ostatecznego wyniku Konkursu nastąpi w dniu 25 marca 2010 r na stronie internetowej: www.swietokrzyskie.travel; www.strefabiznesu.echodnia.eu; www.kielce.gazeta.pl poprzez zamieszczenie następujących informacji: (a) imienia i nazwiska nagrodzonego Uczestnika/ów wraz z miejscowością, w której zamieszkuje/ą oraz (b) nagrodzonej Pracy.


                                                                                            NAGRODY


22.    Organizator przewiduje przyznanie jednej nagrody w Konkursie za pracę, która zostanie najwyżej oceniona przez Komisję Konkursową.

23.    Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 5 000 zł – ufundowaną przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego – Adama Jarubasa. Zwycięzca konkursu będzie mógł dokonać wyboru Nagrody pomiędzy:

•    Aparat Nikon D90 z obiektywem Tamron 17-50/2.8 VC wraz z akcesoriami
•    Laptop DELL Studio XPS 1340 P7450 wraz z akcesoriami

24.    W przypadku, gdy nagrodzona Praca jest autorstwa kilku osób, należy się jedna Nagroda za jedną pracę, a sposób podziału Nagrody pomiędzy nagrodzonymi uczestnikami – współautorami zależy wyłącznie od ich wewnętrznych ustaleń.

25.    Uczestnik może dokonać zrzeczenia się przyznanej mu nagrody z zachowaniem formy pisemnej.

26.    Organizator nie dopuszcza zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.

27.    Jeżeli ujawnią się uzasadnione wątpliwości, co do spełniania przez nagrodzonego Uczestnika warunków określonych w Regulaminie, w szczególności, gdy okaże się, że nie przysługują mu prawa do Pracy, Organizatorowi przysługuje prawo zawieszenia przekazania Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości. Jeżeli po skorzystaniu
z Nagrody okaże się, że Uczestnikowi nie przysługiwały prawa do nagrodzonej Pracy Konkursowej lub, że Praca nie spełniała wymogów określonych w Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo żądania od takiego Uczestnika zwrotu Nagrody lub jej równowartości.

28.    Nagroda rzeczowa zostanie przekazana w siedzibie Organizatora w terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

29.    Uczestnik odbiera nagrodę osobiście, za okazaniem dowodu osobistego albo paszportu. W przypadku odbioru nagrody w imieniu osoby prawnej, konieczne jest przedstawienie dokumentu stwierdzającego umocowanie do działania w imieniu takiego uczestnika.

30.    Autor nagrodzonej pracy nie jest zobowiązany do poniesienia kosztów związanych z zapłatą podatku dochodowego z tytułu uzyskania Nagrody. Koszty te poniesie Organizator Konkursu.

                                                                    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


31.    Uczestnikom przysługuje prawo do zgłaszania reklamacji. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej listem poleconym, które zostały otrzymane przez Organizatora nie później niż w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy doręczania przesyłek przez pocztę.

32.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową, w terminie 7 dni od daty ich otrzymania, na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji dotyczącej zgłoszonej w terminie reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji.


                                                             PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH


33.    Każdy z Uczestników wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.) przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzaniem Konkursu.

34.    Każdy z Uczestników wyraża zgodę na publikację przez Organizatora lub na jego zlecenie w dowolny sposób swojego imienia i nazwiska wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje jak również informacji o uzyskaniu przez niego prawa do Nagrody.

35.    Na zasadach przewidzianych przepisami o ochronie danych osobowych, Uczestnicy lub reprezentujące je osoby mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

36.    Zbieranie danych odbywa się na zasadzie pełnej dobrowolności. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że niepodanie danych osobowych może faktycznie uniemożliwić uczestniczenie w Konkursie i potwierdzają, poprzez dokonanie zgłoszenia, że nie będą podnosili z tego tytułu żadnych roszczeń.


                                                                              PRAWA AUTORSKIE


37.    Z chwilą zgłoszenia Pracy do Konkursu, zgłaszający ją Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na czas nieokreślony na korzystanie z projektu logo zgłoszonego w ramach takiej Pracy Konkursowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili rozpoczęcia Konkursu, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74.4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie projektu zgłoszonego w ramach takiej Pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem projektu lub jego egzemplarzy;
c) wprowadzanie do i wystawianie w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci Internetowej;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do w miejscu i czasie przez niego wybranym.

38.    Z chwilą ogłoszenia wyników Konkursu, każdy z Uczestników, którzy zgłosili Pracę, której przyznano Nagrodę  przenosi na Organizatora bez dodatkowego wynagrodzenia autorskie prawa majątkowe do zgłoszonej przez takiego Uczestnika Pracy na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili rozpoczęcia Konkursu, w tym wymienionych w art. 50 i art. 74.4 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności  Uczestnik upoważnia Organizatora do korzystania z Pracy w ramach następujących pól eksploatacji:
a) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie projektu zgłoszonego w ramach takiej Pracy w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
b) rozpowszechnianie, w tym użyczenie lub najem Pracy lub jej egzemplarzy;
c) wprowadzanie do i wystawianie w sieciach teleinformatycznych, w tym sieci Internetowej;
d) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do w miejscu i czasie przez niego wybranym.

39.    Uczestnik niniejszym udziela ROTWŚ zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do opracowań, w rozumieniu art. 2 Ustawy, projektu zgłoszonego w ramach Nagrodzonej Pracy.

40.    Uczestnik zezwala na anonimowe rozpowszechnianie projektu zgłoszonego w ramach Nagrodzonej Pracy, z zastrzeżeniem, że ROTWŚ wedle własnego wyboru, może dołączyć do takich dóbr informację zawierającą imiona i nazwiska lub pseudonimy zgłaszających je Uczestników oraz informację, że brał on udział w Konkursie. Uczestnik wyraża zgodę na taką publikację jej/jego imienia i nazwiska

41.    W celu uchylenia wątpliwości, strony potwierdzają, że ROTWŚ nie jest zobowiązana do korzystania z projektu zgłoszonego w ramach Pracy lub Nagrodzonej Pracy, w tym do jego rozpowszechniania. Uczestnik również potwierdza, że Organizator może rozpowszechniać dobra zgłoszone przez Uczestnika w ramach Pracy lub Nagrodzonej Pracy zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

42.    Na uzasadniony wniosek Uczestnika, ROTWŚ może rozważyć modyfikację zasad korzystania ze zgłoszonego do Konkursu projektu logo dla „Świętokrzyskiego Szlaku Archeo - Geologicznego” jeżeli ROTWŚ wyrazi na zgodę na taką modyfikację, ROTWŚ i Uczestnik określą zasady korzystania ze zgłoszonego do Konkursu projektu w odrębnym porozumieniu.

                                                                        POSTANOWIENIA KOŃCOWE

43.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, listów, zgłoszeń, plików z Pracą, Nagród lub innych wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony za pośrednictwem, której przyjmowane są zgłoszenia Prac do Konkursu lub, na której ogłaszane będą wyniki Konkursu.

44.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

45.    Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników. Ewentualne zmiany Regulaminu będą zamieszczane na stronach Organizatora pod adresem www.swietokrzyskie.travel

46.    Przystępując do Konkursu Uczestnicy potwierdzają, że wyrażają zgodę na zasady podane w niniejszym Regulaminie.

                                                                      Załączniki do Regulaminu

Wszelkie pytania odnośnie konkursu prosimy kierować na adres:  a.drzewiecka@swietokrzyskie.travel