Złoty medal w kategorii
Najlepsza kampania marketingowa
podczas Targów Intourex2011
w Sosnowcu

z

Postulaty sztabu kryzysowego przy Ministerstwie Rozwoju

2020.03.15
Rozmiar tekstu:A-A+

Dynamiczna sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym i straty polskiej branży turystycznej doprowadziły do połączenia sił organizatorów turystyki, branży hotelarskiej, organizatorów turystyki szkolnej, agentów turystycznych, organizatorów targów, MICE, Incentive Travel, branży rozrywkowej i przewoźników autokarowych i lotniczych.  Od 9 marca 2020 roku działa powołany przy Ministerstwie Rozwoju sztab kryzysowy, który składa się z następujących instytucji:


o    Polska Izba Turystyki
o    Polski Związek Organizatorów Turystyki
o    Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych
o    Krakowska Izba Turystyki  
o    Polskie Stowarzyszenie Przewoźników Autokarowych
o    Polska Izba Przemysłu Targowego  
o    Harmony Polish Hotels
o    Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce  
o    Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej
o    Klub Agencji Eventowych
o    Stowarzyszenie Branży Eventowej
o    Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel
o     Meeting Professional International Poland Chapter
o    Polska Izba Techniki Estradowej
o    Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego  
o    Stowarzyszenie Przedstawicieli Organizatorów Turystyki Biznesowej
o    Stowarzyszenie Organizatorów Imprez Artystycznych i Rozrywkowych
o    Polska Izba Firm Szkoleniowych  

Instytucje zrzeszone w sztabie kryzysowym wystosowały do Ministerstwa Rozwoju Postulaty, które zostały przyjęte i ogólnie zaprezentowane przez minister Jadwigę Emilewicz na konferencji prasowej 10 marca 2020 roku w Warszawie.

Szczegółowe postulaty przedsiębiorców zrzeszonych w sztabie kryzysowym:


BEZPOŚREDNIE WSPARCIE FINANSOWE (tanie linie kredytowe, dotacje itd.):

 • natychmiastowe uruchomienie nowych linii kredytowych i najlepiej bezzwrotna bezpośrednia pomoc finansowa celem uniknięcie nowych zobowiązań i wejścia w niekończącą się pętlę kredytową  nie z winy przedsiębiorcy;  
 • uruchomienie kredytów BGK z karencją spłaty 12 miesięcy, bez prowizji, bez dodatkowych opłat, wstępna proponowana kwota do 500 tys. EUR może być niewystarczająca vs potrzeby rynku –umarzane w 50%, okres kredytowanie do 5 lat, udział de minimis BGK do 80%.  

KWESTIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZARZĄDÓW FIRM / SPÓŁEK

 • immunitet w KSH dla zarządów firm z naszej branży (które doznały zakłóceń w funkcjonowaniu),  aby w przypadku opóźnień w zgłoszeniu upadłości nie pociągać ich do osobistej odpowiedzialności  (nie są osobiście odpowiedzialni za tą sytuację) za funkcjonowanie firmy od 01/02/2020 – dzięki temu unikniemy sytuacji “zgłaszania upadłości na wszelki wypadek”.

KWESTIE ZWROTÓW ZA PRODUKTY TURYSTYCZNE I WYSOKOŚĆ GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

 • wydłużenie w ustawie terminu zwrotu za wycieczki zagraniczne i krajowe tak żeby organizatorzy mieli np. 6 miesięcy na zwrot lub mogli go wykonać na voucher do wykorzystania w ciągu 12 miesięcy. Bardzo poprawiłoby to płynność finansową organizatorów turystyki;
 •  możliwość zmniejszenia deklarowanego obrotu do gwarancji turystycznej poniżej kwoty z          poprzedniego roku obrotowego w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nieprzewidzianych okoliczności wpływających na rynek turystyczny. Spodziewamy się mniejszych obrotów i trudności  w zabezpieczeniu gwarancji na poziomie sprzed roku. Ewentualnie zabezpieczenie części gwarancji np.30% środkami z BGK;
 • możliwość skrócenia odpowiedzialności ubezpieczyciela po zakończeniu gwarancji do okresu zgodnego   z deklaracją organizatora turystyki np. 6 miesięcy.

KWESTIE WYCIECZEK SZKOLNYCH  

 • PRZEKŁADANIE wycieczek szkolnych na jesień a nie ICH ANULACJA przez MEN, szkoły itd.  –  wystarczy decyzja MEN bez rozporządzenia itd.

KWESTIE PRACOWNICZE

 • możliwość wysłania pracownika na urlop bez jego zgody;  
 • przejęcie przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych minimalnego wynagrodzenia na okres 6 miesięcy (od 1 marca) w przypadku wprowadzenia tzw. postojowego  firm poszkodowanych w kryzysie;  
 •  czasowe zawieszenie wszelkich kosztów dodatkowych wynagrodzeń ze skutkiem wstecznym od dnia 01.03.2020, na okres 6 miesięcy;
 •  zmniejszenie klina płacowego;
 •  obniżenie wymiaru czasu pracy z proporcjonalnym obniżeniem wynagrodzenia za pracę – bez  konieczności dokonywania wypowiedzenia zmieniającego: obniżenie wymiaru czasu pracy nie będzie mogło być stosowane dłużej niż przez 6 miesięcy, zaś wymiar czasu pracy nie będzie mógł być niższy niż ½ pełnego wymiaru czasu pracy;
 • wykorzystanie przestoju na umożliwienie bezpłatnych szkoleń online dla pracowników branży (jak bony szkoleniowe, ale ze zniesieniem wkładu własnego).

KWESTIE VAT / CIT / ZUS / PODATKÓW LOKALNYCH / OPŁAT

 • zawieszenie/karencja ZUS, a nie odroczenie (znowu pętla kredytowa) szczególnie dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, a najlepiej przejęcie przez państwo płatności ZUS / PIT – 4 od 1 marca do końca roku;  
 •  zwolnienie od podatku nieruchomości od hoteli w przestoju/powiązanie podatku od           nieruchomości z przychodami obiektu/nie naliczanie odsetek (hotele, targi, obiekty);  
 • wyłączenie hoteli z obowiązku płacenia podatku minimalnego, ostateczne wyjaśnienie         wcześniejszego stanowiska MF (hotel);
 • podatek od środków transportu -  nie naliczanie odsetek;
 • opłaty za śmieci – obiekty nie działają, jeżdżą puste śmieciarki, opłaty są naliczane - zwolnienie z opłat/nie naliczanie odsetek;
 • przyspieszenie zwrotu VAT;
 • nie naliczenie VAT przy zaliczkach przy procedurze VAT – marża;
 • ulgi/zwolnienia w CIT;
 •  split payment VAT - zniesienie w naszej branży (szczególnie w zakresie MICE/Targów/Rozrywki);
 •  zawieszenie/nie wszczynanie egzekucji w stosunku do podmiotów, które utraciły możliwość          terminowego regulowania podatków;
 • zwolnienie od odpowiedzialności za nieterminowe regulowanie podatków (obecnie brak         terminowości = mandat za uporczywe niepłacenie);
 • możliwość zaliczenia kar umownych (np. w umowach z dostawcami usług) w poczet kosztów podatkowych;  
 •  odroczenie terminów składania wszelkich deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdań do          Narodowego Banku Polskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wszelkich instytucji udzielających dotacji oraz sporządzenia, podpisania i  zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok 2019, a także innych raportów i zeznań okresowych, dla których rygorystyczne terminy wynikają z innych przepisów, w tym o obrocie papierami wartościowymi, prawa bankowego, dla których termin sporządzania i złożenia przypada po dniu 12.03.2020 r.
 • możliwość rozliczenia straty w 5 kolejnych latach kalendarzowych;
 • wyłączenie konieczności zwracania klientom kosztów usług dodatkowych (np. opłat         transakcyjnych czy kosztów dostawy). Oznacza to że możliwy będzie zwrot samej ceny biletu na   koncerty lub wydarzenia bez zwrotu dodatkowych kosztów pobieranych przy zakupie biletu (np. opłat  transakcyjnych, czy kosztów dostawy  te usługi już zostały wykonane);
 • zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków związanych z anulowaniem projektów/produktów  w  stosunku do branż dotkniętych skutkami kryzysu;
 •  zniesienie opłaty prolongacyjnej;  
 •  odliczenie „wstecz” straty od dochodu (tj. straty z 2020 od 2019) – stratę poniesioną z działalności    gospodarczej w danym roku możemy odjąć od dochodu osiągniętego w ciągu następnych pięciu lat;
 • przesunięcie z 01.04 na 01.07.2020 r. terminu obowiązku wpisywania się firm do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).  

KWESTIE WSPÓŁPRACY Z BANKAMI

 • złagodzenie kryteriów oceny zdolności kredytowej firm z branży turystycznej przy przedłużaniu,  zwiększaniu linii kredytowych, a także przyznawaniu nowych kredytów zabezpieczonych         gwarancjami BGK (w tym zniesienie wymogu zaświadczenia o niezaleganiu w ZUS i US i opieranie  się na wyniku finansowym za roku 2019 i prognozach na Q3/4 2020);
 • zawieszenie wpisywania do BIK do czasu wprowadzenie realnego rozwiązań finansowych;
 • rozterminowanie rat leasingowych i kredytowych bez odsetek i kar od 1 lutego 2020;
 • uruchomienie nowych produktów kredytowych z BGK w trybie natychmiastowym (niezależnie od  aktualnej zdolności kredytowej danej firmy);
 • zamrożenie kredytów hipotecznych od osób fizycznych i prawnych od 1 lutego 2020 na 12   miesięcy.

INNE ROZWIĄZANIA

 • zmniejszenie wysokości opłat z tyt. OC i AC autokarów;
 • możliwość ubezpieczenia pojazdów tylko na czas ich eksploatacji;
 • przełożenie wszelkich aktywności turystycznych /targowych/MICE/usług szkoleniowo rozwojowych  zaplanowanych przez SSP, a nie ich odwoływanie;
 • uruchomienie szeroko zakrojonej kampanii wizerunkowo/marketingowej Nie odwołuj, zmień  termin ukierunkowanej na zmianę terminu wakacji, wydarzenia biznesowego, koncertu, szkolenia  pobytu w hotelu etc.;
 • jak najszybsze odmrożenie zakazu wyjazdów i organizacji szkoleń, konferencji przez SSP, a  także państwowe urzędy w tym pilne uregulowanie już zrealizowanych projektów w 2019 i 2020 roku;
 • przedłużenie procedury i czasu zwrotu zakupionych biletów do 6 miesięcy na koncerty i             wydarzenia ze względu na skalę i logistykę tego procesu (postulat dodatkowy – wzorem rozwiązań łotewskich w przypadku przełożenia imprezy w ciągu miesiąca od jej terminu na czas do 12 miesięcy od  pierwotnej daty imprezy, ograniczone możliwości zwrotu);
 • przyspieszony zwrot pieniędzy od państwowych instytucji kultury wpłaconych jako zaliczki i           zadatki przez branżę turystyczną;
 •  wstrzymanie kontroli przez Urzędy Skarbowe, ZUS, PIP, ITD itp. przez okres najbliższych 6  miesięcy.