Laureat Grand Prix
Festiwalu "Złote Formaty" 2010

z

Zaczaruj głosem Świętokrzyskie

2010.03.15
Rozmiar tekstu:A-A+

W kwietniu na antenie TVP1 pojawi się nowa seria popularnego serialu, która zostanie dofinansowana przez ROT ze środków unijnych. Dzięki temu zdjęcia będą kręcone już nie tylko w Sandomierzu, ale także w innych, najatrakcyjniejszych miejscach regionu. Ekipa reżyserska ma pojawić się m.in. w Kielcach, Bałtowie, Krzyżtoporze, Busku-Zdroju, Pacanowie oraz Opatowie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wiek nie niższy niż 16 lat. Przeczytane przez siebie hasło"Świętokrzyskie Czaruje – Odkryj Tajemnicę" należy nagrać i przesłać do Radia Kielce na adres marek.wtorek@radio.kielce.pl jako plik mp3.  Można też przyjść na nagranie bezpośrednio do Radia w czwartek, 18 marca pomiędzy godziną 10 a 16. Czas przyjmowania zgłoszeń mija 22 marca 2010 r. Zwycięzca będzie miał okazję nagrać swój głos do spotu telewizyjnego, promującego Świętokrzyskie oraz nowe odcinki serialu.

 
Regulamin konkursu – „Zaczaruj głosem Świętokrzyskie”
 
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.     Organizatorami konkursu „Zaczaruj głosem Świętokrzyskie” zwanego dalej Konkursem, jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce i Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Kielcach „Radio Kielce” SA, 25-317 Kielce, ul. Radiowa 4 zwane dalej Organizatorem.
2.     Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora jest Marek Wtorek, kierownik Działu Promocji i Marketingu, tel. 041 36 30 656, tel. kom. 509 661 682, e-mail: marek.wtorek@radio.kielce.pl
3.     Zgłoszenia do konkursu:
a.     drogą mailową przyjmowane będą od godz. 6:00, 15.03.2010 r. - do godz. 12:00, 22.03.2010 r.
b.     zgłoszenie bezpośrednie poprzez nagranie głosu w siedzibie Radia możliwe będzie tylko w czwartek, 18 marca pomiędzy godziną 10:00 a 16:00.
Autor może maksymalnie dostarczyć 3 pliki mp3 (dokonać trzech nagrań w studiu Radia Kielce).
4.     Konkurs ma charakter plebiscytowo-rozrywkowy i ma na celu wybranie lektora, którego głos będzie następnie wykorzystany do nagrania spotu telewizyjnego, promującego nowe odcinki serialu „Ojciec Mateusz”.
5.     Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych, powyżej 16. roku życia, zamieszkałych na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, spełniających wymagania nałożone niniejszym regulaminem.
6.     W konkursie mogą brać udział pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
7.     Uczestnik konkursu niniejszym zezwala na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni „Radia Kielce” SA podczas jego ewentualnego uczestnictwa w zabawie o nagrodę konkursu.
 
 
ZASADY KONKURSU
1.     Zasady konkursu, podstawowe warunki określone w niniejszym regulaminie, nagrody dla zwycięzców, jak również czas trwania konkursu podawane będą w zwiastunach promocyjnych emitowanych na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni „Radia Kielce” SA.
2.     Osoby zainteresowane udziałem w konkursie przesyłają wiadomość tekstową pod numer 7043. Numer ten będzie podawany w zwiastunach promocyjnych emitowanych na antenie Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni „Radia Kielce”SA. Koszt wysłania 1 SMS wynosi 0,50 PLN, (0,61 PLN z VAT)
3.             SMS-y wysyłane przez Internet nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 
 
PRZEBIEG KONKURSU
1.     Konkurs składał się będzie z czterech etapów.
2.     Etap I – dostarczanie materiałów (nagrań):    
a.     drogą mailową - od godz. 6:00 15.03.2010 r. do godz. 12:00 22.03.2010 r.
b.     poprzez nagranie głosu w siedzibie Radia Kielce - tylko w czwartek, 18 marca pomiędzy godziną 10:00 a 16:00
3.     Etap II – wybór dziesięciu nagrań
22.03.2010 r. spośród wszystkich dostarczonych i nagranych propozycji specjalnie powołane jury wybierze 10 nagrań, na które będzie można głosować za pomocą wiadomości tekstowych SMS.
4.     Etap III – głosowanie publiczności
23 marca od godziny 6:00 słuchacze i internauci będą mogli wskazywać swoim zdaniem najlepszy głos spośród nominowanej dziesiątki. Głosować będzie można za pomocą wiadomości tekstowych SMS. By wziąć udział w głosowaniu należy wysłać wiadomość tekstową SMS pod numer 7043 o treści „LEKTOR” spacja i odpowiednio „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9”, „10” - gdzie „1”, „2”, „3”, „4”, „5” , „6”, „7”, „8”, „9”, „10” będą numerem głosu lektora na którego słuchacze oddają swój głos (np. Lektor 1). Głosy przyjmowane będą do północy 23 marca 2010 r. Wszystkie 10 nominowanych głosów będą odtwarzane na antenie Radia Kielce oraz dostępne do odtworzenia na stronie internetowej www.radio.kielce.pl. w głosowaniu SMS-owym, można wysłać dowolną ilość SMS-ów. Opłata za nadanie wiadomości tekstowej SMS wynosi 0,50 zł netto + 22 % VAT (0,61 zł brutto).
5.     Etap IV – wybór laureata konkursu
Po zakończeniu głosowania publiczności (głosowanie za pośrednictwem SMS-ów) specjalnie powołane jury spośród pięciu próbek na które oddano najwięcej głosów wybierze jeden, który zwycięży w konkursie „Świętokrzyskie czaruje”. Jury zastrzega sobie prawo do wykorzystania w konkursie głosu innego niż głosy pochodzące z nagrań nadesłanych na konkurs.
 
 
 
NAGRODY, WARUNKI ICH ODBIORU
1.     Fundatorem nagród w konkursie jest Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego, ul. Ściegiennego 2, 25-033 Kielce.
2.     10 osób nominowanych do drugiego etapu konkursu otrzyma nagrody rzeczowe o wartości do 50 zł brutto.
3.     Główny laureat konkursu otrzymuje nagrodę rzeczowa o wartości do 200 zł brutto.
4.     Po odbiór nagrody laureaci konkursu zgłoszą się na miejsce ustalone i wskazane przez Organizatora. Odbiór wygranych odbywa się na koszt Laureata.
5.     Procedura wyłaniania Laureata jest protokołowana po jej zakończeniu.
6.     Nagrody dzienne zostaną przekazane Laureatom w ciągu 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu. Nagroda główna zostanie przekazana Laureatowi w nieprzekraczalnym terminie do 7 kwietnia 2010. W przypadku nieodebrania nagrody przez Laureata, lub nieprzyznania nagrody, nagroda przechodzi na własność Radia Kielce i może być wykorzystana w kolejnym konkursie lub przekazana wybranej instytucji edukacyjno-kulturalnej z woj. świętokrzyskiego
 
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH
1.                    Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do przetwarzania ich danych osobowych dla celów organizacji konkursu oraz dla celów marketingowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
2.                    Laureaci poszczególnych edycji konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie ich danych osobowych fundatorom nagród w celu identyfikacji i realizacji nagrody.
3.                    Uczestnikom przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4.                    Laureaci konkursu zobowiązani są do podania następujących danych osobowych, niezbędnych do identyfikacji zwycięzcy i realizacji nagrody: - imię i nazwisko - dokładny adres (ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy) - nr dowodu osobistego lub prawa jazdy - nr telefonu kontaktowego.
5.                    Organizatorzy informują, że podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) przez Polskie Radio Regionalna Rozgłośnię „Radio Kielce” SA z siedzibą w Kielcach przy ul. Radiowej 4 w celach konkursowych. Każda osoba ma prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.
 
 
KOMISJA REKLAMACYJNA
1.                    Wszelkie reklamacje mogą być kierowane do powołanej przez Organizatora Komisji Reklamacyjnej, pod adresem Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia „Radio Kielce” SA, ul. Radiowa 4. Reklamacje powinny być składane przez uczestników wyłącznie wraz ze szczegółowym uzasadnieniem w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia rozwiązania konkursu. Wszelkie reklamacje, które wpłyną do Komisji Reklamacyjnej po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
2.                    Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Komisję Reklamacyjną. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
3.                    Decyzja Komisji Reklamacyjnej jest ostateczna.
 
 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.                    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, a także zawieszenia organizacji konkursu. Zmiany do regulaminu będą wprowadzane w formie aneksu do regulaminu i będą obowiązywać od momentu umieszczenia regulaminu w zmienionej formie na stronie www.radio.kielce.pl.
2.                    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za przypadki wykonania połączeń przez osoby nieuprawnione.
3.                    Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telefonicznych oraz SMS powstałych w szczególności z winy operatora lub/i uczestnika/abonenta.
4.                    W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 Organizator konkursu opublikuje informację ze stosownym wyprzedzeniem.
5.                    Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach internetowych www.radio.kielce.pl i www.świetokrzyskie.travel
6.                    Dokonując zgłoszenia do konkursu, uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie oraz podporządkowuje się jego postanowieniom.
7.                    Organizatorzy mają prawo w każdym momencie trwania konkursu wykluczyć z udziału w nim (w tym odmówić przyznania nagrody) Uczestnika, w stosunku, do którego podjęli uzasadnione podejrzenie o działalności sprzecznej z niniejszym regulaminem.
8.                    Niedostosowanie się do punktów zawartych w niniejszym regulaminie lub niewłaściwe podanie danych osobowych, pozbawia możliwości uczestnictwa w konkursie oraz powoduje unieważnienie osiągniętych wyników.
9.                    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.